Citování

Bez popisku

Citování zdrojů je jako byste říkali: „děkuji“ všem lidem, kteří vám při tvorbě vašeho textu pomáhali. Je to jako byste říkali: „S tímhle nápadem jsem nepřišel úplně sám. Tak trochu mi pomáhali moji přátelé.“ A upřímně – kdo nerad chválí své přátele?

Ale jde o víc než jen o zdvořilost. Citování použitých zdrojů je také způsob, jak se vyvarovat plagiátorství, které je nejzávažnějším porušením pravidel psaní textu. Plagiátorství může vést k různým druhům postihů, v nejhorším případě až k bezpodmínečnému vyloučení ze studia. Představte si to jako nenápadné kradení sušenek ze „zapovězené“ krabice. Chytí vás a máte potíže. A věřte tomu, že u nás mají všichni na nepřiznané zdroje šestý smysl.

Pokud se tedy vydáváte na cestu psaní odborného textu, nezapomeňte „pochválit“ všechny, kteří svými znalostmi přispěli k výsledku vaší práce. Není to jen o vyhnutí se potížím, ale jde také o projev uznání všem brilantním myslím, které přišly před vámi. A kdoví, třeba takovou brilantní myslí budete jednou také vy.

Jak na to?

Ve zkratce – myslete na to, že jakmile si něco přečtete nebo z nějaké cizí (v případě autocitování i z vlastní) myšlenky vycházíte, musíte ji vždy řádně citovat. Výjimku tvoří fakta – obecně známé informace, které naprostá většina čtenářů zná. Příkladem může být například tvrzení, že Česká republika má 10 milionů obyvatel a jejím hlavním městem je Praha. U obecně známých informací zdroj uvádět nemusíme.

Jak udává směrnice, na Ekonomicko-správní fakultě se nejčastěji cituje podle normy ČSN ISO 690 a používá se harvardský systém odkazování na citační záznamy. Základem harvardského systému odkazování jsou příjmení autorů (dle možností uváděné buď přímo v textu nebo kulatých závorkách) a rok vydání citovaného zdroje – vždy uváděno v kulatých závorkách bezprostředně za jménem či jmény autorů (Novák, 2018). Pokud u zdroje chybí autor, můžeme uvést pouze název, v případě, že zdroj nemá rok vydání, tento údaj vynecháváme. V případě, že je počet autorů citovaného dokumentu vyšší než tři, stačí uvést jen příjmení prvního z nich a na ostatní upozornit zápisem „et al.“. Některé katedry mají svůj specifický způsob citování, konkrétní pokyny si tedy vždy zjišťujte u svých vedoucích.

Pro tvorbu citačních záznamů doporučujeme využívat citační manažery. Jako studenti ECON MUNI můžete využívat například přístup zdarma ke službě Citace PRO, která nabízí i doplněk do Wordu. Doporučit můžeme také citační nástroj Zotero. Důležité je dodržovat při citování jednotný styl, to znamená využívat pro tvorbu citačních záznamů ideálně pouze jednoho pomocníka.

Přímá citace vs parafráze

Přímá citace

 • doslovně převzatá (zkopírovaná) část textu / myšlenky
 • citovanou část textu odlišíme kurzivou, vložíme do uvozovek a uvedeme zdroj
 • u přímých citací by mělo být uvedeno číslo stránky, ze které informace pochází (pokud je zdroj číslovaný)
 • pokud je přímá citace na 3 a více řádků, vysázíme ji s odlišnou velikostí písma a / nebo celkovým odsazením převzatého textu zleva

Příklad:
„Zdrojem největší chyby je způsob výběru vzorku, což je bolestí většiny statistik, se kterými se setkáte v nejrůznějších oblastech“ (Huff, 2013, s. 23).

Parafráze / nepřímá citace

 • převzatý text formulujeme vlastními slovy, ale původní myšlenka zůstává zachována
 • parafrázi v textu nijak neodlišujeme, není nutné uvádět číslo stránky
 • vždy musí být uveden zdroj
Příklad:
Špatný způsob výběru vzorku vede v různých oblastech statistik ke vzniku největších chyb (Huff, 2013).

Tip!
DOI číslo u odborných článků nebo ISBN u monografií je možné zkopírovat a nechat si citaci automaticky vygenerovat pomocí citačního manažera. Ve většině případů jsou tyto identifikátory v databázi a tvorbu citačního záznamu tak máte bez práce!

Příklady:
doi: 10.1016/j.jairtraman.2020.101931
ABATE, Megersa; CHRISTIDIS, Panayotis a PURWANTO, Alloysius Joko, 2020. Government support to airlines in the aftermath of the COVID-19 pandemic. Online. Journal of Air Transport Management. Roč. 89. ISSN 09696997. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101931. [cit. 2023-05-10].

ISBN: 978-1-315-39121-2
CORR, Philip J. a PLAGNOL, Anke C., 2019. Behavioral economics: the basics. New York, NY: Routledge. ISBN 978-1-315-39121-2. 

Tištěné zdroje

Článek v časopise

Tvůrce článku, rok. Název: podnázev článku. Název: podnázev zdrojového dokumentu (časopisu)Číslování, rozsah stran. Licence. ISSN.

 • Nepovinné údaje jsou označeny šedě.

Příklady:

 • ORHAN A.; BENLI, V. F. a CASTANHO, R. A., 2020. Assessing the Systemic Risk Between American and European Financial Systems. Prague Economic Papers. Roč. 29, č. 6, s. 649-971. ISSN 1210-0455.
Knihy (monografie)

Tvůrce, rok vydání. Název: podnázev. Vydání. Vedlejší tvůrce. Místo vydání: Nakladatel, rozsah díla. Edice, číslo svazku. Poznámky. ISBN.

 • Nepovinné údaje jsou označeny šedě.

Příklady:

 • ZADRAŽILOVÁ, Dana, 2017. Mezinárodní management. Vydání 3. přepracované. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE. ISBN 978-80-245-2219-7.
 • MLČOCH, Lubomír a KAMENÍČEK, Jiří, 2016. Ekonomie, ekologie, eudaimonia: lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-3280-3.
Sborník / příspěvek ve sborníku

Pozor, zda chcete ocitovat celý sborník nebo pouze jeho kapitolu, zápisy se liší.

Sborník
Tvůrce, rok vydání. Název: podnázev. Vydání. Vedlejší tvůrce. Místo vydání: Nakladatel, rozsah díla. Edice, číslo svazku. Poznámky. ISBN.

 • Nepovinné údaje jsou označeny šedě.

Příklad:

 • HUJOVÁ, Gabriela, ed., 2014. Zkušenosti s virtuálními měnami - Bitcoin měna budoucnosti?: sborník z konference : Praha, 26. března 2014. Praha: Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva. ISBN 978-80-86847-71-9.

Příspěvek ve sborníku
Tvůrce příspěvku, rok. Název příspěvku. In: Tvůrce/Editor. Název. Místo a datum konání konference. [Vedlejší názvy]. Vydání. Vedlejší tvůrce (role). Název a číslo edice. Místo: vydavatel, rozsah stran. Licence. ISBN/ISSN. Poznámka.

Příklad:​

 • KRATOCHVÍL, Milan, 2014. Podnikatelské projekty a Bitcoin. In: HUJOVÁ, Gabriela (ed.) Zkušenosti s virtuálními měnami - Bitcoin měna budoucnosti?: sborník z konference : Praha, 26. března 2014. Praha: Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, s. 128-134. ISBN 978-80-86847-71-9.
Zákon (v tištěné podobě)

Tvůrce zákona. Název zákona. In: Umístění zákona ve sbírce. Částka, rozsah stran. ISSN. 

 • Nepovinné údaje jsou označeny šedě.

Příklad:

 • ČESKO, 1998. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 39, s. 5388–5419. ISSN 1211-1244.
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Elektronické zdroje

Data z interních systémů společností

Data, která nejsou zveřejněna a která byla studentovi poskytnuta například pomocí nahlédnutí do interního systému společnosti, považujeme za privátní informace. Privátní informace jsou takové, které nebyly nikde publikovány, jejich citování je upraveno Směrnicí děkana č. 9/2019. Patří sem zejména data poskytnutá pro výzkum, ať se jedná o údaje sesbírané vlastními silami od respondentů výzkumu či interní, utajovaná data spolupracujících společností. Zdroj přiznáváme přímo v místě textu, kde se s převzatou informací pracuje, například výslovně v textu („na základě údajů poskytnutých společností XYZ, s.r.o. ...“) či uvedením pod tabulkou, grafem, ilustrací (např. ve formě „Zdroj: data z vlastního výzkumu“, „Zdroj: údaje společnosti XYZ, s.r.o.“ apod.). K privátním zdrojům informací nevytváříme bibliografické záznamy v soupisu použité literatury a dalších citovaných zdrojů na konci práce.

Elektronická kniha

Tvůrce, rok vydání. Název: podnázev. Formát. [Vedlejší názvy]. Vydání. Vedlejší tvůrce (role). Název a číslo edice. Místo vydání: vydavatel. Licence. Datum úprav, revize. ISBN. Distributor/poskytovatel online obsahu. Trvalené identifikátory. Dostupnost. [Datum citování]. Poznámka.

 • Nepovinné údaje jsou označeny šedě.

Příklad:

Elektronický článek

Tvůrce článku, rok vydání. Název: podnázev článku. Formát. Název časopisu. Číslování, rozsah stran. Licence. ISSN. Distributor/poskytovatel online obsahu. Trvalení identifikátory. Dostupnost. Datum citování. Poznámky.

 • Nepovinné údaje jsou označeny šedě.

Pokud zdroj disponuje identifikátorem DOI (Digital Object Identifier), stačí místo klasické URL adresy odkazující na zdroj uvést pouze tento údaj.

Příklady:

 • ABATE, Megersa; CHRISTIDIS, Panayotis a PURWANTO, Alloysius Joko, 2020. Government support to airlines in the aftermath of the COVID-19 pandemic. Online. Journal of Air Transport Management. Roč. 89. ISSN 09696997. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101931. [cit. 2023-04-13].
 • MAYDYBURA, Alina a ANDREW, Brian, 2011. A Study of the Determinants of Emissions Unit Allowance Price in the European Union Emissions Trading Scheme. Online. Australasian Accounting, Business and Finance Journal. Roč. 5, č. 4. Dostupné z: https://ro.uow.edu.au/aabfj/vol5/iss4/9/. [cit. 2023-08-10].
E-mailová korespondence

Informace získané e-mailem jsou v podstatě soukromou korespondencí, jejíž pravost nemá třetí osoba, stejně jako u ústního sdělení, jak ověřit. Jedná se o privátní zdroj převzatých informací, jehož citování je upraveno Směrnicí děkana č. 9/2019. Zdroj přiznáváme přímo v místě textu, kde se s převzatou informací pracuje, například výslovně v textu („na základě údajů poskytnutých společností XYZ, s.r.o. ...“) či uvedením pod tabulkou, grafem, ilustrací (např. ve formě „Zdroj: e-mailová korespondence se společností XYZ“, „Zdroj: údaje společnosti XYZ, s.r.o.“ apod.). K privátním zdrojům informací nevytváříme bibliografické záznamy v soupisu použité literatury a dalších citovaných zdrojů na konci práce.

Příspěvek na webu

Tvůrce stránky, rok. Název: podnázev příspěvku. Formát a typ zdroje. In: Tvůrce. Název služby. Dostupnost. [Datum citování].

Příklad:

Statistické databáze
Zákon (v elektronické podobě)

Pokud zákony přebíráte z databází nebo z webových stránek, citujete je jako příspěvek na webu:

Zákon č. 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů. Online. In: Zákony pro lidi. AION CS, 2010-2018. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586. [cit. 2023-05-09].

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info